ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ทุกประเภท นักศึกษาปกติ นักศึกษาพิการ กลุ่มเป้าหมาย อายุเกิน 60 ปี
ภาพรวมจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
0
ปฐมวัย
0
ประถมศึกษา
0
มัธยมต้น
0
มัธยมปลาย
0
มัธยมปลาย
(นศ.โครงการ)
จำนวนนักศึกษาในแต่ละภูมิภาค
หน่วยงาน/สถานศึกษา
7,256
แห่ง
กศน.จังหวัด 77
กศน.อำเภอ 960
กศน.ตำบล 6,219
ศศช. 0
ศรช. 0
บุคลากรทางการศึกษา กศน.
19
คน
ครู 7
พนักงานราชการ 3
38ค 1
ข้าราชการพลเรือน 7
ลูกจ้าง 1
รายละเอียดจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 04/03/2563 04:04:02