รายงานจำนวนนักศึกษา โครงการเรียนร่วมฯ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (จำแนกตาม ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน)