จังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวนนักศึกษาในจังหวัด
หน่วยงาน/สถานศึกษา
65
แห่ง
กศน.จังหวัด 1
กศน.อำเภอ 7
กศน.ตำบล 57
ศศช. 0
ศรช. 0
บุคลากรทางการศึกษา กศน.
2,935
คน
ครู 2,497
พนักงานราชการ 102
38ค 333
ข้าราชการพลเรือน 3
ลูกจ้าง 0
รายละเอียดจำนวนนักศึกษาในระดับสถานศึกษา
    ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการ) รวมทั้งหมด
  หน่วยงาน 0 39 394 661 0 1,094
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 0 22 122 188 0 332
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชานุมาน 0 2 46 100 0 148
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปทุมราชวงศา 0 6 71 136 0 213
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนา 0 1 29 62 0 92
5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนางคนิคม 0 0 35 46 0 81
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวตะพาน 0 6 44 68 0 118
7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลืออำนาจ 0 2 47 61 0 110
ข้อมูล ณ วันที่ 18/01/2564 04:30:02