จังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวนนักศึกษาในจังหวัด
หน่วยงาน/สถานศึกษา
65
แห่ง
กศน.จังหวัด 1
กศน.อำเภอ 7
กศน.ตำบล 57
ศศช. 0
ศรช. 0
บุคลากรทางการศึกษา กศน.
466
คน
ครู 145
พนักงานราชการ 102
38ค 216
ข้าราชการพลเรือน 3
ลูกจ้าง 0
รายละเอียดจำนวนนักศึกษาในระดับสถานศึกษา
    ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการ) รวมทั้งหมด
  หน่วยงาน 0 0 0 0 0 0
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 0 0 0 0 0 0
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชานุมาน 0 0 0 0 0 0
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปทุมราชวงศา 0 0 0 0 0 0
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนา 0 0 0 0 0 0
5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนางคนิคม 0 0 0 0 0 0
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวตะพาน 0 0 0 0 0 0
7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลืออำนาจ 0 0 0 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 04/08/2564 04:15:15